Članstvo

Član društva lahko postane vsaka fizična oseba, ki želi z delovanjem v društvu skrbeti za dobre medčloveške odnose, osebno rast ter širitev in krepitev vrednot medicinske konoplje ter želi s svojim aktivnim delovanjem prispevati Društvu za regulacijo konoplje in legalizaciji medicinske konoplje. Članstvo v društvu je prostovoljno.

Kandidat za člana društva mora napisati izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva na email regulacija.konoplje@gmail.com

Ob vpisu članarine v Društvo za regulacijo konoplje je kandidat za člana dolžan plačati članarino 30 eur letno.


Članarino nakažite na:

Društvo za regulacijo konoplje

Pohorska ul 6

3000 Celje

TRR: SI 56 6100 0001 1321 023

Namen: Članarina


Img

Img

Si kreativen, bi svoj čas rad namenil legalizaciji konoplje. Postani naš prostovoljec. Piši na: regulacija.konoplje@gmail.com


Pravice članov so, da:

- volijo in so izvoljeni v organe društva,

- sodelujejo pri delu in odločajo v organih društva,

- se udeležujejo prireditev, okroglih miz, večerov z rekreativno in zabavno   tematiko, pripravljajo prireditve, sodelujejo pri akcijah in dejavnostih, ki jih   organizira društvo,

- za aktivno delo v društva prejemajo finančna nadomestila v obliki potnih in   drugih stroškov, glede na opravljeno strokovno delo in porabljen čas in nagrado   za opravljeno delo,

- sodelujejo pri izdelavi programa društva, so seznanjeni s poslovanjem društva in   njegovim finančno-materialnim poslovanjem,

- sprejemajo nagrade in pohvale za delo v društvu ter za dosežene   uspehe.


Dolžnosti članov so, da:

- spoštujejo statut, druge akte in sklepe organov društva,

- sodelujejo in s svojim delom uresničujejo cilje in naloge društva,

- plačajo vpisnino ob sprejemu v društvo,

- dajejo informacije, potrebne za izvajanje dogovorjenih nalog,

- prenašajo svoje izkupnje in znanje na člane društva,

- varujejo in negujejo ugled društva,

- vestno, varčno in odgovorno razpolagajo s sredstvi društva.